About Us 关于我们 - Mission 任务


A+ A- Reset

Dalam usaha melahirkan insan yang berilmu, berkemahiran, bersahsiah tinggi dan berdaya saing demi meralisasikan wawasan negara, kami sentiasa peka untuk mengembangkan potensi pelajar dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani dengan mewujudkan iklim pengajaran dan pembelajaran yang lebih kondusif, berinovatif, berinformatif dan berkualiti.