About Us 关于我们

Information 资讯

News and Events 新闻与事件

Co-Curriculum 课外活动

Multimedia 多媒体

Web 2.0 互联网 2.0


About Us 关于我们 - Objective 目标

A+ A- Reset

 
  • Melahirkan insan modal yang berilmu, berketrampilan, berakhlak mulia, berbudaya penyayang, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan kepada kemakmuran masyarakat dan negara.
  • Menyediakan sistem pendidikan yang menyeluruh dan bersepadu berlandaskan Falsafah Pendidikan Negara.
  • Mewujudkan iklim sekolah yang selesa dan kondusif untuk meningkatkan kualiti pembelajaran dan pengajaran.
  • Memberi layanan mesra, perkhidmatan berkualiti, kerjasama dan sokongan padu kepada komuniti setempat.
  • Sentiasa mengutamakan kebajikan dan keselamatan warga sekolah.