About Us 关于我们

Information 资讯

News and Events 新闻与事件

Co-Curriculum 课外活动

Multimedia 多媒体

Web 2.0 互联网 2.0


Achievement 成就

STPM 2005
24 Mar 2006  Filed Under 文件存於 academic

Keputusan STPM 2005 Pengajian Am : 100% Math T. : 94.6% Math S. : 100% Physics : 94.9% Chemistry : 98.9% Biology : 100% Bahasa Cina : 100% Perakaunan : 100% Ekonomi : 100% Calon Terbaik: 5A : Too Chee Loon 4A : Chong Fei Wan Marianne Laiw Sook Huei Yan Jun Lynn Thye Chee Keong Sia Wan Ru Lim Zhi Yoong Soong Ming Foong Loh Sook Yee Teo Hong Leng Lim Ping Chew Foo Fang Yee Ying Sze Wea Phang Swee King 3A: Hoo Sze Hooi Lai Siew Fern Kook Yuen See Chia Yuen See Chia Kar Wah Khoo Weng Huey Hew Ting Hui Haw Meng Jie Kwan Lia Shen Cheong Xiang Hou Brenda Tan Wei Nee Chom Kai Ying Lim Rue Hana Wong Poh Wan Leong Et Wan Loh Tze Kiong