SMJK JIT SIN

大山脚日新国中 (卓越学校)
敬爱勤朴


News and Events 新闻与事件 - School News 学校新闻

A+ A- Reset

毕业典礼2008 全年成绩优异奖
24 Oct 2008 School Admin - SMJK JIT SIN (PENANG) Filed Under 文件存於 全年成绩优异奖

 

全年成绩优异奖

KEPUTUSAN KESELURUHAN TERBAIK TINGKATAN 5

 

Aliran Sains Tingkatan 5

 高三理

Tempat

Nama Pelajar

Nama Cina

 

 

1

BEH JYH JIUNN

马智隽

2

CHAI HUI MIN

蔡慧敏

3

NG SHAO KANG

黄劭康

4

LEE JIA WERN

李嘉雯

5

KEVIN LOH

罗凯文

6

NG BENG CHET

黄明哲

7

TAN WEIHAO

陈炜豪

7

TAY HUI WEN

郑慧雯

9

WONG YIT MING

黄毓敏

10

JEFFREY ONG ZINC TAT

王政达

 

Aliran Sastera Tingkatan 5

 高三 文科

Tempat

Nama Pelajar

Nama Cina

 

 

1

ANG CHOON THENG

洪俊婷

2

LAI MEI FANG

黎美芳

3

HAW YUN SHYAN

何筠贤

4

LIANG PI FANG

梁碧芳

5

NG TIE SHENG

黄铁生

6

HOW YING TING

何莹婷

7

LOH WEI POH

罗伟保

8

TAN RU YUN

陈茹韵

9

ANG XUE QI

洪雪琦

10

LIM SHWU YING

林淑音

 

高三各科成绩优异奖

PEMENANG-PEMENANG HADIAH MATA PELAJARAN TINGKATAN 5

 

M/P

Nama Pelajar

Nama Cina

 

BM马来文

TAY HUI WEN

郑慧雯

BC华文

TAN WEIHAO

陈炜豪

BI 英文

TAY HUI WEN

郑慧雯

MA 数学

TAN WEIHAO

陈炜豪

SEJ历史

TAY HUI WEN

郑慧雯

ADDM高级数学

BEH JYH JIUNN

马智隽

PHY 物理

NG SHAO KANG

黄劭康

CHEM 化学

KEVIN LOH

罗凯文

BIO 生物

LEE JIA WERN

李嘉雯

ICT 资讯工艺

TAN SHI YANG                 

陈世扬

EST科学工艺英文

BONG JOHNSON                 

黄俊翔

PM 道德教育

CHAI HUI MIN

蔡慧敏

SC 科学

LAI MEI FANG

黎美芳

AK 会计

ANG CHOON THENG

洪俊婷

PDG 商科

CHIN SIEW FANG               

甄秀芳

EA 经济

HAW YUN SHYAN

何筠贤

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Search 搜索

Start Date 开始日期 :
End Date 结束日期 :
News and Events 新闻与事件 : School News 学校新闻  Co-curriculum News 活动新闻   Event Calendar 行事历 
 
 
Post a Comment 发表评论


Please [login] to post comment