About Us 关于我们 - Objective 目标

A+ A- Reset

1. Latihan dalaman secara berterusan akan diadakan untuk meningkatkan kemahiran, pengetahuan serta pengalaman warga penddik dan staf sokongan. 2. Kualiti-kualiti TQM dijadikan ciri-ciri budaya kerja di kalangan guru da staf sokongan. 3. Kemajuan serta pencapaian setiap pelajar dalam setiap aspek persekolahan akan dinilai berdasarkan piawaian sekolah. 4. Proses pembentukan watak pelajar berasaskan Falsafah Pendidikan Negara, nilai-nilai Rukun Negara diutamakan. 5. Memastikan persekitaran pembelajaran bersih, ceria dan selemat serta keharmonian dititikberatkan. 6. Prasarana dan kemudahan akan diselenggara serta ditingkatkan secara berterusan. 7. Meningkatkan Penglibatan Ibu Bapa dalam aktiviti sekolah.